City Night Line sidste afgang fra København
Last departure with City Night Line from Copenhagen

2. november 2014

Sidste nattog blev behørigt fejret før og ved afgangen.


Film fra hallen af Flash mob, dvs. en begivenhed, der pludselig manifesterer sig blandt de forbipasserende i hallen. Flash mob in the main hall. The idea is that it looks very spontaneous. But is in fact trained before.

Flere og flere sprang ind i dansen. Nogle var velforberedte via Nina Tofte Hansens store arbejde (Nina i forgrunden). Andre blev grebet af situationen og hoppede ind og deltog spontant. Foto: Erling Skov Madsen.
More and more people jumped into the dance. Some were well instructed by Nina Tofte Hansen (Nina in the foreground). Others were moved by the situation and jumped in and participated real spontaneously. Photo: Erling Skov Madsen.

Arrangementet fangede en medarbejder på toget, der så ud til, at han nød dansen! Foto: Jacob Sørensen.
The event caught an employee on the train that looked like he was enjoying the dance! Photo: Jacob Sørensen.

Efter arrangementet i forhallen gik deltagerne med dansere og banner ned på perronen mellem spor 7 og 8. Foto: Jacob Sørensen.
After the event in the Main Hall, the participants with dancers and banner moved on to the platform between tracks 7 and 8. Photo: Jacob Sørensen.

Der var godt gang i de hjemmelavede og velmente skilte på perronen. Foto: Jacob Sørensen.
The home-made and well-intentioned signs on the platform were displayed very well. Photo: Jacob Sørensen.


Filmen viser klip fra hele arrangementet på perronen.
The film shows clips from the entire event on the platform.

Poul Kattler byder velkommen på perronen. Foto: Erling Skov Madsen.
Poul Kattler makes a welcome adress on the platform. Photo: Erling Skov Madsen.

Nu har Poul lige overrakt de indsamlede 9.000 underskrifter til formanden for Folketingets miljøudvalg og medlem af transportudvalget, Lone Loklindt fra det Radikale Venstre. Foto: Jacob Sørensen.
Poul has handed over the 9.000 names from the petition to the chairman of the Environmental Committee from the Danish parliament, and also member of the Transportation Commt., Lone Loklindt from the from the Social Liberal Party (they are one of the two ruling parties in government).

Vi er samlet her for at tage afsked med det sidste nattog. Det skal afgå 18.46 fra spor 7. Nattoget fra Danmark havde sidste år 172.000 passagerer. Når det nu stopper, kommer der ifølge Deutsche Bahns ’s egne undersøgelser 129.000 nye flyrejser.

DSB og DB har langsomt, men sikkert, kørt nattoget ud på et sidespor. Der er ikke offentligt tilskud til toget, og andre dele af deres forretning er tilsyneladende mere profitable. Regnskaberne er ikke åbne, men alt tyder på, at der bare ikke er NOK overskud. Ikke et underskud. Passagerne har ikke svigtet. Og hvem kan huske at have set reklamer for nattoget? Og hvorfor har DSB ikke talt med Folketinget om at forbedre konkurrencevilkårene for nattoget? Toget betaler blodigt for at køre på skinnerne, og alle de grønne afgifter. Flyene ingenting. Det er unfair konkurrence, så det vil noget.

Jeg har også taget initiativ til en underskriftsindsamling mod nedlæggelsen af nattoget. Mere end 9.000 har skrevet under. Det er rigtig mange! Vi tror ikke, at sagen er tabt i dag. Målet er, at om et år ved næste køreplansskifte skal der køre nattog igen! Vi tror miljøet og sund fornuft vil trække politikerne i den rigtige retning – også i et valgår.

We are gathered here to say goodbye to the last night train. It is scheduled to depart 18:46 from track 7 just behind of me. Night train from Denmark had 172,000 passengers last year. Now that it stops running, according to Deutsche Bahn’s own survey, it will generate 129,000 new flights.

DSB and DB has slowly but surely been running the night train onto a siding. There is no public subsidy to the train, and other part of their business is apparently more profitable. The accounts are not open to the public, but all indications are that there is just not ENOUGH profits. Not a loss. The passages have not failed. And who can remember seeing advertisements for the night train? Why has DSB not spoken to parliament to increase the competitiveness of the night train? The train pays bloody money to run on rails, plus all the green fees. The aircrafts nothing. It is unfair competition, so it will matter.

I have also initiated a petition against the closure of the night train. More than 9,000 signatures. That's a lot! We do not think that the case is lost today. The goal is for one year at the next timetable change must run the night train again! We believe the environment and common sense will draw politicians in the right direction - even in an election year.


Nattoget bliver rangeret ind på spor 7. Foto: Erling Skov Madsen.
The night train is entering at track 7. Photo: Erling Skov Madsen.

>> Lyt til sidste højtalerudkald til nattoget på Hovedbanegården!

Jake Green spillede tre numre på perronen mellem talerne. Det var først ”When the morning comes”, dernæst ”Ho-hum” og da toget satte igang en sang komponeret til lejligheden: ”Night train calling”. Foto: Jacob Sørensen.

>> Lyt til Night train calling
>> Jake Greens hjemmeside

Der skal lyde en stor tak til Jake for hans fremragende indsats!

Jake Green played three songs on the platform in between the speakers. It was “When the morning comes”, then “Ho hum“ and as the train departed a song composed for the occasion: “Night train calling”. Photo: Jacob Sørensen.

>> Listen to Night train calling
>> Jake Greens homepage

You must hear a big thanks to Jake for his outstanding efforts!


Omkring 120 mennesker var mødt frem på perronen, som sammen med passagerne til toget fyldte godt i landskabet. Foto: Jacob Sørensen.
About 120 people showed up on the platform, which, along with the passengers to the train made the platform feel rather crowded. Photo: Jacob Sørensen.

Tale af Joachim Holstein fra gruppen der kalder sig ”Nachtzug bleibt”, fra Tyskland. Joachim talte på tysk, og markerede dermed hvor vigtigt det internationale samarbejde er for at bevare nattogene. Foto: Jacob Sørensen
Speech of Joachim Holstein from the group that calls itself “Nachtzug bleibt”, from Germany. Joachim spoke in German, thus marking the importance of international cooperation to fight for the Night trains. Photo: Jacob Sørensen.


Hanne Dalhoff Knudsen oversatte talen løbende. Foto: Karen Melchior.

Dette blev der sagt:

Hanne Dalhoff Knudsen translated the speech ongoing. Photo: Karen Melchior.

This was said:


Hallo Kopenhagen – hej København !

Wir sind Zugbegleiter in den Nachtzügen der Deutschen Bahn und sind heute nach Dänemark gekommen, um Euren Protest gegen die Einstellung der Nachtzüge von und nach Kopenhagen zu unterstützen.

Hallo Kopenhagen - hej København !

Vi er nogle her til stede, der udover at være aktivister, også er personale på de tyske baners – DB’s - nattog. Vi er kommet til Danmark i dag for at støtte jeres protest mod lukningen af nattoget til og fra København.

Wir haben ein halbes Jahr lang in deutschen Autozügen und Nachtzügen Flugblätter verteilt und Unterschriften von Fahrgästen gesammelt. Am 24. September haben wir in Berlin über 7.000 Protest-Postkarten an den Vorstand der DB übergeben. Wir haben dabei auch eine Solidaritätsbotschaft aus Dänemark bekommen – dafür vielen Dank, und heute sind wir hier, um mit Euch solidarisch zu sein!

Vi har i et halvt år uddelt foldere i de tyske bil tog og nattog og har indsamlet underskrifter fra passagererne. Den 24. september overrakte vi i Berlin til bestyrelsen for de tyske baner mere end 7.000 protest postkort. Vi medbragte ved den lejlighed også en solidarisk hilsen fra Danmark – tak for det, og i dag er vi hér for at være solidariske med jer!
Unser Protest geht weiter, und den Kampf um den Nachtzug können wir gewinnen! Unser erster Erfolg: am 14. Januar 2015 wird im deutschen Parlament über die Zukunft der Nachtzüge debattiert! Der Ausschuss für Verkehr macht eine öffentliche Anhörung. Dabei werden Experten eingeladen, und wir sind sicher, dass sie die Propaganda der DB-Bosse widerlegen können. Denn die Nachtzüge sind nicht leer, sondern voll! Die Nachtzüge sind kein Objekt aus dem Museum, sondern ein modernes Verkehrsmittel! Sie sind umweltfreundlich, sie sind preisgünstig und sie sind europäisch! Vores protest vil fortsætte, og kampen for nattoget kan vi vinde! Vores første succes er i hus: Den 14. januar næste år er der en debat i det tyske parlament om fremtiden for nattog! Forbundsdagens Transportudvalg laver inden da en offentlig høring om samme emne. Der er til høringen inviteret eksperter, og vi er sikre på, at de kan tilbagevise DB-chefernes propaganda. Fordi nattogene kører ikke tomme, tværtimod er de fulde af passagerer! Nattog er ikke museumsgenstande, men er moderne transportmidler! De er miljøvenlige, de er billige, og de er europæiske!

Wenn 2020 die Fußball-Europameisterschaft stattfindet, werden die Fans zum Beispiel von München nach Kopenhagen oder von Kopenhagen nach Bilbao reisen müssen – dazu brauchen sie Nachtzüge! Lasst uns zusammen dafür kämpfen, dass in Zukunft mehr Nachtzüge Europa verbinden! Unser Motto ist: UNite trains – Nachtzüge verbinden, sie verbinden Europa!

Danke und uns allen viel Erfolg!

Når Europamesterskaberne i fodbold finder sted i 2020, vil rigtig mange fans rejse på tværs af Europa, for eksempel fra München til København og fra København til Bilbao - de har brug for nattogene! Lad os sammen kæmpe for at sikre, at der fremover stadig er nattog, der forbinder Europa! Vores motto er: UNite trains - nattog forbinder --- de forbinder nemlig Europa!

Tak, og held og lykke til os alle!


Svensk national radio var til stede sammen med en delegation svenske aktivister. Radio-manden fortsatte i øvrigt med toget og lavede reportage hele vejen. Foto: Jacob Sørensen.
Swedish national radio was present along with a delegation of Swedish activists. The radio man continued, moreover, by the train and made reportage all the way. Photo: Jacob Sørensen.Tale ved Karen Melchior, Europa-politiker fra Det radikale Venstre. Foto: Jacob Sørensen.
Speech by Karen Melchior, European politician from the Social Liberal Party. Photo: Jacob Sørensen.

Dette er ikke det sidste nattog fra København! Allerede nu er der mange grunde til ikke at ville flyve: udledning af CO2, graviditet, flyskræk, sygdom, meget bagage eller hvis man rejser med børn.

Men hvis vi skal reducere CO2 udledningen fra transport, så skal vi reducere anvendelsen af fly når der er alternative. Det er nemt at elektrificere tog. De fleste er det allerede. Det er meget svært at gøre det samme med fly.

Det tager for lang tid at tage toget på tværs af Europa, hvis man skal bruge dagtimerne. Men nattetimerne kan man godt bruge. Og ankomme veludhvilket i stedet for at stå op før en vis herre får sko på. Derfor er det så vigtigt at bevare nattogene, så vi kan rejse på tværs af Europa med tog.

Det er nødvendigt for at leve op til vores egne netop vedtagne mål for CO2 reduktion og vedvarende energi.

Vi skal se på vilkårene for togdriften i Europa, som er ved at blive udkonkurreret af lavprisflyselskaber, som hverken har overenskomster eller betaler de grønne afgifter, som pålægges togene. Desuden er togene siden 2000 blevet pålagt afgifter for adgang til spor, når de kører over grænserne.

Hvis ikke der bliver stillet krav om at åbne for adgang til data om togafgange. Til ordentlig jernbanedrift også på tværs af grænser. Til samarbejde og ikke modarbejde mellem jernbaneselskaber.

>> Se videre på Karens hjemmeside

This is not the last night train from Copenhagen! I fact, there are many reasons for not wanting to fly: CO2 emissions, pregnancy, fear of flying, illness, excess baggage or if you are traveling with children.

But if we are to reduce CO2 emissions from transport, we must reduce the use of aircraft when there are alternatives. It's easy to electrify trains. Most of it already. It is very hard to do the same with aircraft.

It takes too long to take the train across Europe if you need daytime. But the night hours you may still use. And arrive rested instead of standing up before a certain gentleman get shoes on. That is why it is so important to continue Night trains so we can travel across Europe by train.

It is necessary to live up to our own recently adopted targets for CO2 reduction and renewable energy.

We need to look at the conditions for running the trains in Europe, which is being competed by low-cost airlines, which have neither agreement or pay the green fees imposed on trains. In addition, the trains since 2000 imposed charges for access to the track when they run across borders.

If no information is required to allow access to data on trains. For proper rail operations also across borders. Cooperation and not work against the railway companies.

>> See further on Karen's website


De tyske deltagere blandede sig med nogle trykte plakater, der tydeligt viser, at det "danske" nattog ikke er det eneste, der lukkes nu. Foto: Erling Skov Madsen.

TV2 var til stede i forhallen og på perronen. Det blev til et kort indslag i hovedkanalen (afgangen) og lidt mere bl.a. med interview med Poul Kattler i døren til toget i TV2 News kl. 22.
The German participants mingled with some printed posters, which clearly shows that the "Danish" night train is not the only thing that is now closing. Photo: Erling Skov Madsen.

Danish TV2 was present in the hall and on the platform. It came to a short feature in the main channel and a little more comprehensive story with interview with Poul Kattler in the doorway of the train in TV2 News at 10pm.


Foto fra toget under afgang fra København H. Bemærk tv. Jake Green, der spiller. Foto: nachtzug-bleibt. Photo from the train during departure from Copenhagen H. Note to the left Jake Green is playing. Photo: nachtzug-bleibt.

Så er der fløjtet til afgang. Det var meget smukt med Jakobs nattogsmusik alt mens det sidste tog rullede bort. Foto: Karen Melchior.
Then there is the whistle for departure. It was very beautiful with Jacob Night train music while the last train rolled away. Photo: Karen Melchior.Ophold i Odense, hvor der virkelig var en god stemning på perronen. Passagererne vinkede med sørgeflagene ud af de åbne vinduer, demonstranter stod også med flag og skilte. Det var bare SÅ fantastisk. TV2 Syd var mødt frem og tog med toget til Padborg. Foto: nachtzug-bleibt.
Stay in Odense, where there really was a good atmosphere on the platform. Passengers waved the flags out of the open windows, protesters stood by with flags and signs. It was just so amazing. TV2 South showed up and took the train to Padborg. Photo: nachtzug-bleibt.

Poul Kattler speakede i toget. Foto er taget af Joachim, der læser manuskriptet inden vi fortsætter med at tale i højtaleranlægget, der ses som en sort telefon til højre i skabet. Vi havde fået lov af det meget velvillige danske personale og havde i øvrigt også selv nøgle til skabet. Foto: Poul Kattler.
Poul Kattler did the speaking during the train ride from Roskilde to Kolding. Photo taken of Joachim, who read the manuscript in an interval, the speaker system is seen as a black phone on the right in the closet. We had permission from the very benevolent Danish staff and had, moreover, even the key to the closet. Photo: Poul Kattler.

Velkommen på det sidste nattog fra Danmark til hhv. Tyskland, Holland, Schweiz og Tjekkiet. I kunne nok ikke undgå at have bemærket arrangementet på perronen ved afgangen fra København. Jeg tror mange af jer viftede med flagene med sørgeflor, da vi afgik. Tak for det!

Det er en historisk og en sørgelig aften. Fra 1904 og kun bortset fra under to verdenskrige har nattog aldrig manglet i den internationale togtrafik til og fra Danmark.

Vi kommer til at vifte med flagene flere gange undervejs i Danmark i aften. I Odense, hvor vi ankommer omkring tyve min. over otte er der også anmeldt en demonstration. Lad os til den tid åbne vinduerne i højre side i togets køreretning, når vi glider ind på spor 5 for et kort ophold. Vift også med flagene, når vi kører fra Odense.

Vi skal trække frisk luft og vifte med flagene også i Kolding lidt over ni. På vej ind og på vej ud.

Jeg vil vende tilbage med noget mere orientering om dette specielle tog lidt senere. Vi er nogle stykker, der står i baren midt i toget, og mangler I løbesedler eller flag, så kom ned til os og få dem.

Welcome to the last night train from Denmark to Germany, the Netherlands, Switzerland and the Czech Republic. You could probably not fail to have noticed the event on the platform at the exit of Copenhagen. I think many of you waved the flags with crape when we departed. Thank you!

It is a historical and a sad evening. From 1904 and only aside from the two world wars night trains have never lacked in international train services to and from Denmark.

We're going to wave the flags several times along the way in Denmark tonight. In Odense, where we arrive around twenty minutes past eight there is also notified a demonstration. Let us then open the windows on the right side of the train when we enter into track no. 5 for a short stay. Wave also with the flags when we depart from Odense.

We need to breathe fresh air and waving flags also in Kolding just over nine. On the way in and on the way out.

I will come back with some more information about this particular train a little later. We are some people that stand at the bar compartment in the middle of the train, if you are looking for fliers or flags, then come to us and get them.

God aften igen. Når I kigger på jeres billetter, så er det ikke lige til at se. Men faktisk er dette tog et privat tog. Selskabet City Night Line er godt nok 100% ejet af Deutsche Bahn, altså de tyske baner, men drift af nattog og autotransport tog er i Tyskland ikke omfattet af statsstøtte. Måske har I også opdaget, at der ikke kommer lokale passagerer med toget. Man kan ikke stige ind i Roskilde for at køre til Odense eller Kolding. Man kan kun køre med dette tog, hvis man skal overnatte. Toget hér er også blevet kaldt for hoteltoget, og det ligner da også meget de romantiske luksustog, der også var kendt som orientekspressen eller det blå tog. De var også private tog, der kørte på andres skinner.

Vores tog var især før påske i år været ganske flot. Dengang var der spisevogn med hvide duge, og et menukort, der godt kunne friste til et måltid i den restaurant, der havde landets flotteste udsigt.

Toget har altså været ganske stilfuldt. Der var også de charmerende dobbeltdækker sovevogne til Basel. Men både sovevogne og spisevogn begyndte at blive gamle, og pengene, der var hensat til vedligeholdelse er desværre forsvundet ned i et sort hul. Langsomt men sikkert har togets ejere DSB og Deutsche Bahn ladet toget sejle sin egen sø, i aften markeres den logiske udgang på mange års negligeren af dette flotte tog.

Good evening again. When you look at your ticket, it's not easy to see. But actually this train is a private train. The company City Night Line is 100% owned by Deutsche Bahn, that the German railways, but the operation of night train and auto transport trains in Germany are not covered by state subsidies. Perhaps you have also discovered that no local passengers are on the train. You cannot get on at Roskilde to drive to Odense or Kolding. You can only ride this train, if you have to stay overnight. The train here has also been called the hotel train, and it has similarities with the very romantic luxury train, also known as the Orient Express or the blue train. They were also private train that ran on others rails.

Our train was especially before Easter this year quite nice. Back then there was a dining car with white tablecloths and a menu that might well tempt for a meal in the restaurant that had the country's best view.

The train has thus been quite stylish. There were also the charming double-decker sleeping cars to Basel. But both sleeping cars and dining car began to become old, and the money which was set aside for maintenance is unfortunately disappeared down a black hole. Slowly but surely, the train's owners DSB and Deutsche Bahn abandoned the train, tonight highlights the logical end of many years of neglecting this great train.

Om lidt kommer toget til Odense, og vi kører ind på spor 5, der ligger på højre side i togets køreretning. Udnyt at vi er med det sidste tog i Danmark, hvor vi kan åbne vinduerne. Hils på passagerer og demonstranter på perronen ved at vifte med flagene. Og vift også, når toget afgår igen.

In a short while the train will call in Odense, and we run into track 5, look out on our right side. Utilize we are with the last train in Denmark, where we can open the windows. Greet passengers and protesters on the platform by waving your flags. And wave again when the train departs.

God aften igen. Vi har tidligere i aften passeret Storebæltsforbindelsen. Toget har betalt en høj afgift for at køre forbi, ligesom toget betaler afgift for hver kilometer, der køres. Hvis vi siger, at udgifterne ved at køre toget er 100 Euro, så går de 50 Euro til at betale staten for at køre på skinnerne. Så skal der betales for strømmen inklusive alle grønne afgifter, på trods af, at toget næsten udelukkende kører på vedvarende energi. Når alt er betalt er de 100 Euro brugt. Så lægges der 20 Euro oveni til fortjeneste og 8 Euro til vedligeholdelse. Men toget til Danmark skaffer ikke 128 Euro til sine ejere, men måske kun 110 Euro.

Desværre har togets ejere ladet hånt om toget skæbne. Man kunne have satset på bedre markedsføring, for hvem har set en reklame i Danmark for toget de sidste mange år? Man kunne have set på, om nogle liggevogne kunne undværes noget af året. Og endelig kunne man have snakket med regeringerne om at få lagt international togdrift ind i den statslige kontrakt, og dermed have fået et lille, men nødvendigt tilskud. Næsten al anden jernbanetrafik køres på kontrakt med staten, og jeg skulle hilse og sige, at for at give togtrafik på alle trækninger på alle klokkeslæt, så er økonomien i nattoget så solid som Onkel Joakims pengetank i sammenlignet med øvrig togtrafik.

Men togets ejere, Deutsche Bahn og DSB tjener bedre penge andre steder end på nattoget. DB vil tydeligvis satse på højhastighedstog i dagtimerne og på godstog, bl.a. alle de, der er på transit gennem Danmark. Deres højeste formål er ikke at tage hensyn til miljøet eller give sovepladser til passagerer, der ønsker at vågne udhvilet til møder eller ferie rundt om i Europa.

Det helt paradoksale er, at EU og medlemsstaterne i disse år investerer rigtig meget i jernbane infrastruktur. Dvs. skinner, broer, tunneler, luftledninger og signaler. Tænk bare på Fehmern forbindelse og dobbeltsporet her i Sønderjylland. Men selvsamme EU og politikerne vil ikke sikre sig, at der også kommer til at køre persontog på skinnerne. Det er langtfra givet, at der fremover kører passagertog fra Aarhus til Hamburg og fra København via den nye Fehmern forbindelse til Hamburg og Berlin.

Good evening again. We have earlier tonight passed the Great Belt Link. The train has paid a heavy charge to drive past, just as the train shall pay a fee for each mile it runs. If we say that the cost of running the train is 100 Euro, so goes the 50 Euro to pay the state to run on the rails. Next it shall pay for the power including all green taxes, despite the fact that the train is running almost entirely on renewable energy. Once everything is paid the 100 Euro is spent. Then add 20 Euro on top of it as profit and 8 Euro to maintenance. But the train to Denmark earns not 128 Euro to its owners, but perhaps only 110 Euro.

Unfortunately, the train's owners ignored the fate of the train. They could have focused on better marketing, for whom saw an advertisement in Denmark the past several years? They could have looked at whether some couchette cars could be spared some of the months. And finally, one could have talked to governments to get to international train services included into the state contract, thereby acquiring a small but necessary contribution. Almost all other rail traffic is run under contract with the state, and compared to these services, the economy of the night train is as solid as Scrooge McDuck’s money bin in comparison to other trains.

But the train's owners, Deutsche Bahn and DSB earn better money elsewhere than on the night train. DB will obviously focus on high-speed trains in the daytime and on freight trains, including all those who are in transit through Denmark. Their highest aim is not to take into account the environment or provide sleeping accommodation for passengers who want to wake rested for meetings or vacation around Europe.

It is quite paradoxical that the EU and Member States in these years are investing a lot in rail infrastructure. It is rails, bridges, tunnels, overhead lines and signals. Just think of the planned Fehmarn Tunnel and the double tracks here in Southern Jutland. But the very same EU and the politicians will not ensure that there is going to run passenger trains on the rails. It is far from certain that future passenger trains operate from Aarhus to Hamburg and from Copenhagen to Hamburg and Berlin via the new Fehmarn link.

Om lidt kommer toget til Kolding. Kolding er en by med 58.000 indbyggere, men vores ophold ved stationen har at gøre med, at vi her får passagerer fra resten af Jylland. Hils igen på passagererne og demonstranterne på perronen i højre side af kørselsretningen ved at vifte med flagene. Og vift igen, når toget afgår. Jeg selv siger tak for i aften, og ønsker alle en behagelig nat. Drøm sødt og fra i morgen skal vi arbejde på at nattoget vender tilbage om et år, til den nye køreplan. In a short while the train will call at Kolding. Kolding is a city of 58,000 inhabitants, but our stay at the station has to do with the fact that we get passengers from the rest of Jutland. Say hello again to the passengers and protesters on the platform on the right side on the direction by waving your flags. And wave again when the train departs. I will thank you for tonight, and wish you a pleasant night. Sweet dreams and from tomorrow we will do our best to ensure the night train will return in a years’ time at the new timetable.

Film taget fra andre vinkler på Københavns Hovedbanegård af Kenny Kariyawasam.

>> Rapport fra svensk radio fra sidste nattog
>>
Omtale i Cyklistforbundets webnyheder


Sidste tog ankommer til Roskilde, og afgår igen til København mandag morgen d. 3.11. Video: Kenny Kariyawasam.
Last train arrives at Roskilde, and depart again to Copenhagen Monday morning d. 3.11. Video: Kenny Kariyawasam.


Næste morgen med flag foran toget kommer det modsatgående nattog til København. Bemærk flagene foran på lokomotivet! Foto: Niels Wellendorf.

Der var samme morgen stadig passagerer i Frankfurt, der viftede med danske sørgeflag!

Next morning with flags in front of the train coming from Prag, Basel and Amsterdam to Copenhagen. Note the flags in front of the locomotive! Photo: Niels Wellendorf.

The same morning passengers from Copenhagen in Frankfurt, were still waving Danish mourning flags!