Skal vi ikke gøre noget i Europa, så flere rejser internationalt med tog?

Det spurgte jeg energi- og energiminister Rasmus Helveg Petersen om mandag d. 13.4. 2015 kl. ca. 13.20 i P1 programmet "Ring til regeringen".

>> Hør indslaget!

Desværre viste Rasmus Helveg Petersen, at han ikke helt forstod problemstillingen, ganske på linje med hans ministerkollega Magnus Heunicke. Derfor skrev jeg onsdag d. 15.4. 2015 dette brev til ministeren:

Kære Rasmus Helveg Petersen!

I mandags d. 13.4.var jeg så heldig at få lejlighed til i P1-programmet "Ring til regeringen" at spørge dig om, hvad man på Europæisk plan gør for at få flere til at benytte sig af toget på rejser på tværs af landene. Jeg pointerede, at der er en uheldig sammenhæng, hvor det mest miljørigtige transportmiddel, togene, står i en unfair konkurrencesituation med de CO2-svinende fly. For flyene betalinger ingen afgifter på deres brændstof, mens togene betaler fuld afgift, uanset at de mange steder endog kører på grøn energi.

Jeg er glad for, at du helhjertet går ind for at forbedre vilkårene for dansk togtrafik, herunder at du ønsker de vigtigste danske togstrækninger elektrificeret, hvilket da heldigvis også er planlagt.

Men heller ikke med hurtige elektriske tog fx via Femern-forbindelsen engang i fremtiden vil disse tog nødvendigvis blive særlig konkurrencedygtige. Min pointe er netop, at luftfarten fra politisk hold er blevet stærkt favoriseret ved at fritage flyene for afgifter, mens at togene overalt i Europa betaler fulde brændstofsafgifter, og endog CO2-afgifter - også i tilfælde, hvor de notorisk kører på grøn strøm. Dertil kommer høje afgifter for at få lov til at køre på skinnerne.

Under de vilkår og uden særlig støtte til international passagertrafik på skinner vil der aldrig komme en lige og fair konkurrence mellem tog og fly. Tendensen er da også klar: Internationale tog forsvinder og der kommer flere og flere fly i luften. Senest stoppede nattoget fra Danmark sydover til Europa, på trods af, at der aldrig har været flere passagerer!

Nattoget kørte i øvrigt på strøm hele vejen fra København til hhv. Amsterdam, Basel og Prag.

International togtrafik bliver som hovedregel ikke støttet af de nationale regeringer eller delstater. Tog via Femern vil i henhold til din ministerkollega Magnus Heunicke skulle køre som "fri trafik", dvs. uden mulighed for at opnå fx dansk statsstøtte til driften. Det er vejen til total undergang for international passagertogs trafik.

Vil ministeren tage initiativ til, at man i EU vil gå sammen og sikre, at der genoprettes en fair og lige konkurrence mellem tog og fly, således at det vil være muligt at reducere CO2-udledningerne på de meget CO2-svinende distancer mellem de europæiske hovedstæder?

Torsdag d. 7. maj svarede ministeren sådan:

Kære Poul Kattler

Tak for din henvendelse som opfølgning på P1-programmet ”Ring til regeringen”.

Jeg deler din bekymring om luftfartens CO2-udledning. Derfor har man fra dansk side også bakket op om EU’s regulering af luftfartens CO2-udledning gennem det såkaldte kvotehandelssystem.

Systemet indebærer, at der sættes et loft for udledningen fra de fly, der flyver mellem EU-landene. Såfremt de udleder mere end det loft, der er blevet sat, må de købe kvoter. Har de omvendt udledt mindre, kan de sælge overskydende kvoter. På den måde får flyselskaberne et incitament til at tænke klimavenligt, og samtidig skabes en prismekanisme, der i højere grad afspejler flys klimabelastning, da merprisen for kvoter typisk lægges oven i billetprisen.

Fra EU’s side har man samtidig lagt rigtig mange kræfter i at finde en international løsning, og noget tyder på, at det er ved at lykkes. Således har FN’s luftfartsorganisation – ICAO – sat sig for i 2016 at blive enige om et økonomisk virkemiddel, der skal fremme grøn luftfart med virkning fra 2020.

Der er stadig rigtig mange udfordringer, der skal ryddes af vejen, men hvis det lykkes, får man et system, der minder om det , vi kender fra Europa, og dermed et økonomisk instrument, der skal motivere sektoren i en grønnere retning.

Jeg har derfor store forhåbninger om, at der findes en løsning i ICAO i 2016.

Med venlig hilsen

Rasmus Helveg Petersen

[se det originale svar fra ministeren]

Tamt og uambitøst af ministeren

Flytrafikken er ganske rigtigt inkluderet i EU's CO2-kvotehandelssystem. Det er ikke noget som har haft betydning for de priser for brændstof, som flyene betaler, selskab for selskab. Forskelle i brændstofpriser handler mere om heldige leverandør-aftaler for nogen end for andre end noget andet. Kvotehandelssystemet tillæggesi kke stor betydning af miljø-kilder. Ingen tror, det har haft eller i nævneværdig grad vil få betydning, der på nogen måde bremser flytrafikken. Dermed er Klima- og Energiministerens svar utroligt tamt og uambitiøst. Det er heller ikke sandsynligt at ICAO vil forsøge at bremse den flytrafik, de selv er sat til at fremme.

Vi må tro, at embedsmændene godt ved dette. De skal beskytte deres minister, og en slags svar skal der jo sendes. Embedsmændene ved godt, at den er gal. Måske ved ministeren det også. Men holder det for sig selv. Måske betyder det endda noget at føre dialogen med ministeriet. Det kunne man håbe på!

>> Se replik fra Grøn Energi i 2010

>> Se høringssvar fra NOAH i 2007, inden systemet blev iværksat

>> Baggrundsnotat • Drivhuseffekter fra (dansk) international transport, af Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015