Bud på hvordan en hurtig CO2e reducerende transportpolitik kunne se ud

Poul Kattler, 8.5.2022. Et personligt bidrag til en absolut nødvendig samtale. Ja, præmissen for bidraget er en meget hurtig udvikling.

Overordnet

I dag dominerer transportmidler drevet ved fossil energi både i Danmark og i udlandet. Der skal lægges en statslig plan for hvordan CO2e-udledningerne reduceres og oprettes et mobilitetsdirektorat, der har myndighed til at se hvordan det går og justerer virkemidler og investeringer, så planerne kan følges.

Bilernes og flyenes andel af transporten skal reduceres. Ikke kun for klimaets skyld, men også for miljøets, naturens og folkesundhedens skyld. Det skal være muligt at få andelen af biltransport reduceret både ved at reducere transportbehovet generelt både for pendling, erhverv, uddannelse og fritid, men også ved at omlægge fra biler til aktiv transport (gang og cykling) og til off. transport. Bilerne skal ned fra i dag 85% af al indenlandsk persontransport til 60% i 2030 og 45% i 2040. Uanset om det er fossile biler eller el-biler.

Det er klart at ændringer af denne art skal varsles i god tid, så ind- og udfasninger kan tilrettelægges uden for meget spild af ressourcer og penge.

Fordeling af transportbehov

80% af al persontransport, der kan tilbagelægges på 30-40 minutter hver vej ved gang, cykling og el-cykling bør foregå på den facon. Det betyder at veje og øvrig transportinfrastruktur, roadpricing, takstsystemer og køreplaner omlægges, så det passer. Transportbehov udover 30-40 minutter løses i kombination mellem aktiv transport, off. transport og delebiler/el-biler, således at det bærende princip er at man ikke tager en bil hele vejen.

Fx skal det ikke være for billigt at køre en kort tur med bus eller S-tog, men prisen skal lægges passende højt, ligesom at ruter og køreplaner i off. transport ikke skal tilgodese korte ture. Selvfølgelig skal bevægelsesbesværede have muligheder for at komme frem. Metro-udbygning, der i sagens natur handler om korte strækninger, er både dyr og CO2-belastende (kan slet ikke tilbagebetales klimamæssigt) og bør undgås.

Biler

Totalt stop for salg af biler, der på nogen måder hælder benzin eller diesel i tanken i 2025. Måske først for varebiler og lastbiler i 2027. Gamle fossile biler (bortset fra veteranbiler) forbydes fra 2030.

Afgifter på biler skal tilrettelægges så de både afspejler klimabelastning og andre belastninger. CO2-afgifter (fx 1.500 kr. per ton udledt CO2) på benzin og diesel oveni eksisterende brændstofafgifter. El-afgift til el-bilernes energiforbrug bringes frem til 2025 op, så afgiften matcher eksisterende brændstofafgifter. Hermed kan transportenergiafgifter også fremover bidrage til at betale for de mange ikke-CO2 relaterede skader fra bilisme: Mikropartikler fra gummihjul, støj, vedligeholdelse af veje, arealforbrug, sikkerhed/ulykker.

Afgiftslettelserne for el-biler udfases, så afgifterne ved køb ikke stimulerer så meget til ekstra-køb af biler. I 2025 bør afgiftslettelserne på el-biler være udfaset (samtidig med at fossile biler ikke længere kan købes).

Afgiftslettelser for plug-in-hybridbiler afskaffes straks.

Roadpricing og startafgifter bør indføres generelt (efter en kort forsøgsfase) allerede i 2025. Roadpricing medvirker til at reducere trængsel og fjerne en del biler på uønskede steder (fx i byerne). Startafgifter indføres for at undgå de mange, meget korte bilture, der lige så godt kunne cykles eller gås.

Der skal ikke bruges biobrændstoffer udvundet fra landbrug eller ved spildevand i transportsektoren. Landbruget og andre sektorer har rigeligt brug for disse begrænsede ressourcer. Transporten kan klare sig på anden vis.

Øvrige økonomiske forhold ved transport

Lange transportafstande skal ikke stimuleres, så derfor skal transportfradraget afskaffes helt for alle, og udfases i en kort periode frem til 2025. Transportfradraget fastholdes dog for brug af off. transport frem til 2035.

Allerede i 2024 yder offentlige arbejdsgivere ikke kørselsgodtgørelse for brug af privatbiler. Firmabiler skal være el-biler i 2025 for at være skattereduceret. Varebiler og lastbiler måske først i 2027.

Hvis P-pladser stilles til rådighed for medarbejdere fra 2023, skal de beskattes efter gældende personbeskatning.

Off. tilskud til ladeinfrastruktur udfases fra nu af og frem til 2025, idet det anses som en naturlig udgift ved elbilejerskabet at bidrage til ladeinfrastruktur rundt omkring i landet.

Nedsættelse af generelle hastighedsbegrænsninger til 30, 70 og 90

Der er meget energi at hente ved lavere hastigheder. Energien spares i procent nogenlunde proportionelt med hastighedsreduktionen i procent. Tilmed glider biltrafikken bedre. Dertil kommer markante støjreduktioner, forbedret sikkerhed og tryggere forhold for aktive trafikanter.

Fysisk infrastruktur

Der må ikke anlægges arbejdspladser eller serviceinfrastruktur (butikker, sport, off. service, uddannelsesinstitutioner) hvis ikke der er nem adgang til fods, på cykel eller med off. transport.

Antallet af p-pladser skal reduceres både ved nybyggeri og ved det eksisterende byggeri. Både ved boliger, arbejdspladser og øvrige steder. P-pladser inkl. gadeparkering ved boliger kan kun stilles til rådighed for bilister, hvis der proportionelt betales samme m2-afgift som for boligarealet. Pladsen bruges til forgrønning af boligområderne.

Infrastruktur for off. transport og cykel og gang må laves, så det er tydeligt hvor der kan bygges/fornyes og ikke bygges (stations-nærhedsprincip og by-fortætning).

Forbrugsrelaterede CO2e udledninger

I takt med at der indføres ensartede høje CO2e afgifter i Danmark og EU indføres en tilsvarende beskatning af importvarer fra ikke-EU lande, så afgifterne både er fair og virksomme.

Off. transport gøres helt grøn

Alle tog og busser skal køre på el inden 2025 (kan af tvingende grunde dispenseres enkelte steder til 2027). Det er for togenes vedkommende som hovedregel med køreledning, der på længere sigt er det mest energieffektive og ressourcevenlige. Batteriløsninger holdes som et minimum, der indføres troljebusser i de større byer, hvor der i dag er A-busser eller BRT (Bus Rapid Transit).

Indkøb af transportmidler gøres også til genstand for krav til CO2e-fri produktion, ligesom levetid og bortskaffelse for alvor indregnes i livscyklus beregninger.

Totalt stop for udbygning af ny fossil infrastruktur

Alle anlæg af nye veje, lufthavne, naturgasledninger, havne som man kan sandsynliggøre vil bidrage til CO2e udledninger i både anlæg og drift skal stoppes straks.

Komplementær udbygning af jernbaneinfrastruktur skal udføres efter principper (se eksempel) der afvejer effekten ved at skubbe fly/biler/busser væk med CO2e-udledninger ved udbygning og ødelæggelse af naturværdier.

Udbygning af grøn og off. transport

For at planen kan realiseres skal ikke kun aktiv transport tilgodeses (der bliver god plads, når bilerne fylder mindre), men også den off. transport skal udbygges, især på skinner. Skinnetransport tilbyder både den mest energi- og CO2 effektive transport, men også den mest bekvemme, hvor transporttiden bliver ”ens egen”.

Flytransport og international transport

Indenrigsflyvning og EU-kortdistanceflyvning (<500 km) hvor tog er et alternativ (op til 4 timer i tog) skal forbydes fra 2025. Det er ikke urealistisk. Men distancer fra 500 km er en udfordring, der fx kræver udbygning af jernbanerne i Europa. Al udvikling af power-to-X forbeholdes decideret langdistance flyvning.

Flyvning (både passager og cargo) pålægges general CO2e-afgift, der godt kan bestå af en blanding af ETS og CO2e-afgifter, så længe at afgifterne netto afspejler de reelle klimaskader (global warming potential, GWP). Videnskaben siger et gennemsnit på 3, dvs. 1 tons CO2 fra flyet giver 3 tons CO2e. Det vil betyde en voldsom prisstigning på flyvning, men som samtidig giver kommerciel plads for udvikling af power-to-X til de lange distancer. Vi må anerkende, at den meget energikrævende og klimaskadende flyvning må reduceres væsentligt og at priser vil gøre, at det opleves som et tab for de mange, der i de sidste årtier har udviklet en kosmopolitisk adfærd, som på ingen måde er foreneligt med klodens klima og miljø.

Arbejdspladser i ramt fly- og turistsektor må omlægges til grønne arbejdspladser.

Varetransport skal ligeledes globalt underlægges høje CO2e afgifter, så international flycargo og skibstrafik reduceres og dertil gøres ægte grøn.

Nattog i Europa er et oplagt instrument for at tilgodese erstatning af fly med tog.