Paris - Moskva

26.-27. 7. 2015

Alt mens der lukkes nattog og internationale tog i Europa er nogle få jernbaneselskaber mere offensive. Det gælder de russiske baner RZD, der kører tre langdistance tog til og fra Vesteuropa (Moskva til hhv. Berlin, Paris og Nice). Berlin-toget er med talgo-materiel, mens de andre kører med nyt Siemens materiel.

Hver af togene kører et returløb per uge. Det er jo ikke så meget...

Paris-toget skulle vi ud og køre med, om end vi ikke kunne køre med hele vejen, men måtte nøjes med strækningen Paris - Terespol (grænsen til Hviderusland). For rejsen gennem Hviderusland og Rusland kræver visum, og det er både meget dyrt og meget langsommeligt at opnå.

Det er kort sagt ikke et tog, der skal trække togrejsende fra Vesteuropa til Moskva. Den nye køreplan gør, at toget får flere passagerer mellem Paris og Berlin, hvor det tidligere var meget tyndt belagt.

While night trains and international trains in Europe are closing a few railway companies are more offensive. This applies to the Russian RZD, which runs two long distance trains to and from Western Europe (Moscow to respectively Berlin, Paris and Nice). The Berlin train is with Talgo-train, the others with new rolling stock.

Each of the trains has one return journey a week. That is not so much...

The Paris train should be the one to try, although we could not go all the way but had to settle for the Paris - Terespol (border with Belarus). For the journey through Belarus and Russia requires a visa, and it is both very expensive and very slow to achieve.

In short it is not a train to pull rail travelers from Western Europe to Moscow. The new timetable means that the train will achieve more passengers between Paris and Berlin, where it was previously very thinly occupied.


Det 11 vogne lange sovevognstog (EN 453) på vej til Moskva holder pause ved den polsk-hviderussiske grænse. Lokomotivet har sine rødder tilbage til et engelsk koncept, men er i 90'erne ombygget til hurtige IC-tog.

Øde er der på perronen, for i Terespol sker der ikke så meget. Passagererne er ikke inviteret udenfor for at strække benene ved grænsen.

The 11 wagons long sleeping car train (EN 453) on the way to Moscow pauses at the Polish-Belarusian border. The locomotive has its roots back to an English concept, but in the 90s rebuilt to pull fast IC trains.

Deserted there is on the platform, in Terespol happens not so much. Passengers are not invited outside to stretch their legs at the border.


I sæsonen er der afgange tre gange om ugen. Fra Paris onsdag, lørdag og søndag aften. Med lidt vekslende klokkeslet, vi kørte kl. 19:49, og afgik til tiden.

Der er fra december 2016 indsat et Talgo nattog fra Berlin - Moskva. Tilsyneladende to gange om ugen. Hvordan dette vil indvirke på den samlede køreplan er svært at finde ud af lige nu.

Den fine banegård Gare de L'Est har masser af spor og er en perfekt ramme for starten på en god tog-oplevelse i Europa.

Der er tilsvarende tre afgange fra Moskva, madag torsdag og fredag aften.

The train leaves three times a week. From Paris it is Wednesday, Saturday and Sunday evening. With a little alternating time; we were departing at 19:49, and departed on time.

The fine railway station Gare de L'Est has plenty of room and is a perfect setting for the start of a good train experience in Europe.

There are similar two departures from Moscow, Monday, Thursday and Friday night.


Så er toget til Moskva rangeret ind på spor 5. Lokomotivet BB 26167 ses ofte foran store eksprestog (hvis man søger på nummeret i Google). Then the train to Moscow is parked on track 5. The locomotive BB 26167 is often seen in front of the large express train (if you search for the number in Google).

Vi har fundet vores vogn 256, men sovevognskonduktøren (provodik på russisk) har skyndt sig at aflåse vognen - der er jo stadig lang tid til afgangen.

Det er en af de helt nye WLABmee sovevogne (fra 2015) vi skal benytte. Der er otte kupeer i hver vogn. De er gode og brede og kan bookes som 1. eller 2. klasse. Som 2. klasse er der plads til fire personer i hver kupe.

Der er som ved andre sovevogne kun dør til perron i den ene ende, den ende hvor konduktøren har sin lille kupe.

We have found our carriage no. 256, but the conductor (provodik in Russian) have rushed to lock the wagon - there's still a long time to departure.

It is one of the brand new WLABmee sleeping cars (from 2015) we are going to use. There are eight compartments in each carriage. They are good and wide and can be booked as 1st or 2nd class. As the second class it has room for four people in each compartment.

As other sleeping cars there are only door to the platform at the one end, where the conductor has his little compartment.


Kupeerne kan arrangeres som 1. klasse med kun to personer (øverste senge klappet op) og lidt mere service, som på billedet, hvor kupeen står klar til to gæster.

Service niveuet skiftede i øvrigt fra vogn til vogn. Hér fra en sovevogn med kvindelig provodnik. På 2. klasse kan man for 1 euro per kop købe frisk kaffe og te fra provodnik. Jeg gætter at kaffe og te er gratis på 1. klasse. Måltider leveret i kupeen kan tilkøbes.

Bordet kan klappes op og det skjuler en håndvask.

Bemærk nøglekort til kupeen.

Compartments can be arranged as first class with only two people (upper beds folded up) and a little more service, as in the picture, where the compartment is ready for two guests.

Service level changed also from car to car. Here, from a sleeper with female provodnik. In the second class you can for 1 euro buy a cup fresh coffee or tea from the provodnik. I guess that coffee and tea are complimentary in first class. Meals delivered in the compartment can optional be purchased.

The table can be folded up and it hides a sink.

Note key card to the compartment.


Menukortet er fremme i den polske spisevogn.

Gad vide hvorfor spisevognen ikke også var russisk, når resten af toget er det?

Der kan være to svar: Måske findes der ikke en russisk spisevogn, der kan køre på normalspor (dvs. kan veksle boggier). Måske kan service standarden med russisk personale ikke blive god nok til et vesteuropæisk publikum?

Interiøret er både set med blåt betræk og i rødt betræk.

The menu is at display at the Polish restaurant car.

I wonder why the dining car was not Russian, when the rest of the train is?

There may be two answers: Perhaps there is not a Russian restaurant car that can run on normal tracks (ie can exchange bogies). Or maybe the service standard with Russian personnel will not be good enough for a Western European audience?

The interior is both seen with blue upholstery and red upholstery.


Aftensmad mens vi kører igennem Champagne distriktet.

Maden laves som i en rigtig restaurant, ikke noget med mikrobølgeovn og wacuum portionspakker. Det tager så også lidt tid, men tiden har man jo til rådighed, mens landskaberne ruller forbi udenfor.

Menuen er ret omfattende, også hvad gælder drikkevarer.

Dinner while we drive through the Champagne district.

The food is made as in a real restaurant, not something with a microwave and wacuum portion packs. It then takes a little time, but time is available while the landscapes roll by outside.

The menu is quite extensive, including a variety of drinks.


Den engelsktalende tjener, der betjente kunderne i selve spisevognen. En russisktalende (udenfor foto) tog sig af måltider til kupeerne. Og den polske unge dame i køkkenet stod for madlavningen.

Det var et udmærket team og de havde gode vilkår i den nye og rummelige vogn.

Priserne er efter østeuropæisk standard ret høje, og gør nok, at mange selv foretrækker at tage mad med ombord. 25 Euro for lille forret, hovedret, øl og kaffe.

Der betales i Euro.

The English-speaking waiter who served customers in the dining car. A Russian-speaking (outside the photo) took care of the meals to the compartments. And the Polish young lady in the kitchen was in charge of cooking.

It was an excellent team and they had good conditions in the new and spacious dining car.

Prices are quite high related Eastern European level, and that is why many travellers prefer to bring their own food on board. 25 Euro for small starter, main course, beer and coffee.

Payment is received in Euro.


2. klasse sovevogn. De øverste senge er klappet ned og redt, når man kommer. De nederste senge må man selv klappe ned og rede, når man synes.

Og hvis der kommer nye passagerer til overnatning nr. to i vognløbet, så er sengetøjet godt nok fjernet af provodnik, men det nye må man selv lægge på.

Bagage skal anbringes under sæderne. Sæderne løftes op, så det er let at komme til, meget fikst.

Man sover med hovedet mod vinduet og der er indbygget trappetrin henne ved døren, så man kan kravle op i øverste køje. Håndvask under bordet ved vinduet.

Der er ikke noget, der hedder liggevogn eller siddevogn på dette tog. Det kender man ikke til i Rusland.

En alm. billet Paris - Terespol kostede i juli 2015 138,70 Euro. En senior billet (fra 60 år) kostede 97 Euro. En fornuftig pris. Kan købes hos DB eller SNCF.

2nd class sleeper. The upper beds are folded down and combed when you arrive. The lower beds must be lowered and prepared on your own.

And if new passengers arrives for accommodation for the second night, the linen is removed by the provodnik, but you have to apply the new one.

Luggage will be placed under the seats. The seats are lifted up, so it's easy to get to, very slick.

You are sleeping with your head against the window and steps are built in near the door, so you can climb to the upper bunk. Basin is located under the table by the window.

There is noting like couchette or coach cars on this train. It is not known in Russia.

An ordinary ticket Paris - Terespol did in July 2015 cost 138.70 Euro. A senior ticket (from 60 years) cost 97 Euro. A reasonable price. Available at DB or SNCF.


Toget kører ganske stærkt (op til 200 km/t) så det er godt med gelænderet i sidegangen, når man færdes rundt i toget.

Når dørene til kupeerne er lukket, skyldes det formentlig at passagererne har trukket sig tilbage og opnår komplet afsondrethed. Det er en meget typisk attityde for de russiske passagerer.

Tæppet støvsuges én gang i døgnet.

The train runs quite fast (up to 200 km/h) so it is good with the railing in the corridor when walking around the train.

When the doors to compartments are closed, it is probably passengers who have withdrawn and achieves complete seclusion. It is a very typical -attitudes for Russian passengers.

The carpet is vacuumed once a day.


Dør til mellemgangen mellem vognene.

Rygning forekom alligevel, vanen tro i russiske tog.

Door to the space between the cars.

Smoking occurred anyway, a tradition to the Russian trains.


Nu inde i harmonikaen. Dørene er tunge som bankbokse at betjene.

Meget underligt, at der ikke er trykluftsbetjening af disse tunge døre.

Der er dog knap for nødopkald herude (se lige under det gule gelænder).

Now inside the space between two cars. The doors are heavy as vaults to operate.

Very strange that there is no compressed air operating these heavy doors.

However an emergency button is located here (see just below the yellow railing).


Der er et toilet og et kombineret toilet og baderum i den ene ende af hver sovevogn til deling. Om der var pænt og om der var toiletpapir var op til vognens provodnik.

Det kunne også hænde, at vandet til den store bruser i loftet var aflåst.

Man medbringer selv det lille håndklæde fra kupeen, eller tager sit eget med. Sæbe kan tages fra dispenser ved håndvasken.

Der kan sagtens mangle toiletpapir og papir til håndtørring (der er dog varmluftblæser). Der er aldrig en ekstra rulle - regner personalet med at passagererne stjæler rullerne? Hav måske selv en rulle med!

-------------------------------

There is a toilet and a combined toilet and bathroom at one end of each sleeper for sharing. Whether they were tidy and there was toilet paper was up to the provodnik.

It could also happen that the water to the large shower in the attic was locked.

You have to bring the small towel from the compartment, or bring your own along. Soap can be taken from the dispenser by the sink.

There may well be lacking toilet paper and paper for hand drying (although hot air blower). There is never an extra roll - does staff expect passengers to steal rollers? Bring perhaps even your own roll!

Interiør fra den anden type sovevogn, der er med toget, nummereret WLABmz. I denne type sovevogn "LUX" eller VIP (er lidt ældre end de andre) er der denne besynderlige afdeling med plads til samvær og bar.

Det blev tilsyneladende kun benyttet til ekstra omfangsrig bagage. Russere går ikke ud i et fællesrum for at være sammen med de andre rejsende, så hvordan det kan være, at vognen er indrettet sådan vides ikke.

Interior from the other type sleeper on the train, numbered WLABmz. In this type of sleeper "LUX" or VIP (is a little older than the others), there is this curious department with space for socializing and bar.

It was apparently only used for additional bulky luggage. Russians do not move to a common room to be with the other travelers, so why the car is equipped like this is not known.


Fra en LUX kupe i dag-opstilling. Nederste seng bliver meget bred (110 cm).

Kupeen kan formentlig også benyttes af en familie med et mindre barn.

Der er eget bad og toilet ude i randen af billedet til højre.

---------------------------

From a LUX compartment in day lineup. Lower bed will be very wide (110 cm).

The compartment can probably also be used by a family with a small child.

There is a private shower and toilet outside in the brink of the picture to the right.

Berlin Lichtenberg. Masser af passagerer står af og (især) på.

Berlin Hovedbanegård er normalt togets vigtigste stoppested, men pga af en defekt i lokomotivet af type 120 var der ikke motorkraft nok til det 12 vogne tunge tog på ramperne ned (og op fra) banegårdens dybe afdeling. Passagerne var øjensynligt blevet advaret, så de kunne tage S-toget til banegården udenfor centrum, hvor der om alle omstændigheder skulle være holdt for lokomotivskifte. Det gav desværre 45 min. forsinkelse ved ankomst og ekstra transport til city for de mange rejsende til Berlin.

Affæren med banegårde i Berlin skulle iflg. personalet være usædvanlig.

Berlin Lichtenberg. Lots of passengers alight and (especially) gets on.

Berlin Central Station is normally the main stop, but because of a defect in the locomotive of type 120, there was not motive power for the 12 wagons heavy trains on the ramps down (and up from) the stations deep section. The passengers were apparently been warned, so they could take the S-train to the railway station outside the city center. At Lichtenberg the train should call anyway for switch of locomotive. It gave unfortunately 45 minutes. delay on arrival and additional transportation to city for the many travelers to Berlin.

The affair with stations in Berlin were according to the staff exceptional.


Mellem Paris og Berlin var toget nok kun halvfyldt. Efter Berlin næsten fyldt, også i LUX vognene, så vidt vi kunne se.

Vores provodnik kontrollerer billetter ved indgangen til vognen. Bemærk den store bagage folk rejser med. Men der er ikke mulighed for at medbringe cykler og heller ikke (umiddelbar) mulighed for at kørestolsbrugere kan benytte sig af toget.

Between Paris and Berlin the train was probably only half full. After Berlin it was almost full, including the LUX carriages, as far as we could see.

Our provodnik checks tickets at the entrance to the car. Note the large luggage people bring along. But there is no possibility to bring bicycles and not (appearently) to wheelchair users.


Det tyske type 120 lokomotiv kobles fra. Det har trukket toget fra den franske grænse. Det kørte formentlig på halv motorkraft - hvilket kan hænde for denne type af lokomotiv, i henhold til hvad en tysk lokomotivfører siger. The German type 120 locomotive is disconnected. It has pulled the train from the French border. It drove probably at half power - which can happen for this type of train, according to what a German driver said.

Personalet får tilbudt varer (tuskhandel) på perronen, som de kan tage med hjem til Rusland.

Et almindeligt kendt arrangement fra den transsibiriske jernbane.

The staff offered goods (barter) on the platform that they can take home to Russia.

A commonly known event from the Trans-Siberian railway.


Der er meget personale med toget. Dels en person i hvor vogn, dels nogle overordnede.

Om den flotte kasket handler om titler, skal jeg ikke kunne sig. Men flere grader af ulastelig påklædning blev accepteret.

There is much staff on the train. A person in each car, and on top of this some superiors.

Whether the beautiful cap is related to titles, I cannot tell. But several degrees of immaculate attire was accepted.


Det var fra Berlin primært russiske rejsende, der steg ombord. Og russerne har en tendens til at forpuppe sig i deres kupeer - ses fx ikke i spisevognen. Og har nattøj på og ligger i sengene.

Vi fik fx ny passager i Berlin. Han var russer, startede med at skifte til pænt nattøj og forsvandt op i sin køje. Ham så vi ikke mere til den dag.

From Berlin it was mainly Russian travelers who boarded. And the Russians tend to pupate in their compartments - for example, not be seen in the dining car. And with the pajamas and lies in the beds.

We got such a new passager in Berlin. He was Russian, started to switch to nicely sleepwear and disappeared into his bunk. We saw him no more that day.


Så er vi lige før afgang. De annoncerede 10 min. forsinkelse blev kun til fem. Nu polsk lokomotiv foran. We are right before departure. The advertised 10 min. delay came to five. Now with a Polish locomotive in front.

Flot, nyt Siemens to-systems lokomotiv i front. Bemærk City Night Line i baggrunden, som til køreplansskiftet 2014/15 kørte nattog mellem Paris og Berlin.

Nu har russerne nuppet køretiden, men følger en anden rute mellem Paris og Berlin. Vi kørte over Strassbourg, Kassel og Halle. Mig bekendt steg ingen på eller af mellem Paris og Berlin.

Beautiful, new Siemens two-system locomotive in front. Note City Night Line in the background, as to the timetable change 2014/15 drove the night train between Paris and Berlin.

Now the Russians took over the time table but follows a different route between Paris and Berlin. We drove over Strasbourg, Kassel and Halle. As far as I know, no passengers embarked or disembarked between Paris and Berlin.


Pause i Warszawa, personalet er naturligvis rygere. Pause in Warsaw, the staff is obviously smokers.

Polsk lokomotiv nr. to fik vi på i Poznan. Med 3.000 volt jævnstrøm. Det skulle nu skiftes igen. Polish locomotive no. two came in front in Poznan. With 3,000 volts DC. It was about to be changed again.

Spisevognen kører ikke med længere end til Warszawa. Der kom vistnok en ny på i Brest (Hviderusland) til resten af turen. The dining car did not run further than to Warsaw. There was certainly a new one in Brest (Belarus) to the rest of the trip.

De to LUX sovevogne foran spisevognen (uden riller i taget) måtte en tur væk fra perron, så spisevognen kunne slippe fri.

Bagerste vogn af 11 sovevogne var også af LUX typen, men kørte muligvis med tom, for logikken tilsagde, at toget naturligt var delt med LUX i den ene ende og almindelig 1. og 2. klasse i den anden.

The two LUX sleeping cars in front of the dining car (without grooves in the roof) got a short trip away from the platform, to enable the dining car to escape.

The rear carriage of 11 sleeping cars was also a LUX type, but drove possibly empty, the logic promised that the train was naturally shared with LUX on rear end and ordinary 1st and 2nd class on the other.


Nu med ældre polsk lokomotiv klar til afgang.

Der er ved denne pause mulighed for at proviantere i supermarked ved banegården, hvis man har polsk valuta.

Now with older Polish locomotive ready for departure.

There is at this pause opportunity to buy food in the supermarket near the station if you have Polish currency at hand.


Der er kun syv min. til afgang, og russiske tog kører til tiden! Det er kun i Tyskland at toget opnåede forsinkelse ved ankomsten til Berlin. There are only seven minutes before departure, and Russian trains run on time! It is only in Germany that the train reached the delay on arrival at Berlin.

Ankomst til Terespol, som er polsk grænseby ved grænsen til Hviderusland. Vi skulle ikke længere, for vi havde ikke visum.

Det langsgående stakit markerer en slags grænse, så vi skal over til højre side gennem en låge, når vi bare skal blive i Polen.

Toget var kommet for tidligt til grænsebyen og ventede en halv time før viderekørsel de få kilometer over grænsefloden til Brest, hvor det tidskrævende arbejde med at skifte bogier til russisk bredspor skulle foregå mens mørket lægger sig.

Toget når til Moskva ved middagstid via Minsk i Hviderusland (som passeres midt om natten).

Arrival at Terespol, a Polish border town on the border with Belarus. We should go no further, because we did not have a visa.

The longitudinal fence marks a kind of limit, so we must be on the right side through a door when we just need to be in Poland.

The train had come early to the border town and waited half an hour before it continued the few kilometers across the border river to Brest, where the time-consuming work to change bogies for Russian broad gauge would take place while darkness settles.

The train reaches Moscow at noon via Minsk, Belarus (which it passed in the middle of the night).


Berlin Hbh, Tief. Datoen er d. 27.11. 2015, en fredag aften og toget er på vej til Paris.

Samme oprangering som ovenfor, og samme polske personale i spisevognen.

Det er aftenen før der kører DB særtog til Paris til COP21.

Berlin Hbh, Tief. The date is 27.11. 2015, a Friday night and the train is heading to Paris.

Same composition as above, and same Polish staff in the dining car.

It is the evening before the departure of a DB charter train to COP21.


December 2016:

Der er nu indsat Talgo-tog fra Moskva til Berlin Ost. Det kommer hurtigere frem (kortere ophold ved omsporing Polen-Hviderusland) og er indsat i stedet for den ene afgang med toget hele vejen til Paris.

>> Se omtalen

December 2016:

There are now deployed Talgo train from Moscow to Berlin Ost. It comes faster (shorter stay at gauge-changing border Poland-Belarus) and is inserted in place of the one departure by train all the way to Paris.

>> See more


Juni 2017:

Det russiske nattog Moskva - Nice kører om sommeren en smuk, men langsommere rute fra Liz til Innsbruck via Zell am See, dvs. den benytter Salzburg-Tyrol-banen. Tre flere stop er introduceret i år, bla. i den lille by Kirchberg i Tyrol, der med sine kun 5000 indbyggere, nu har direkte togforbindelse til både Misk og Monaco!

June 2017:

Additional stops in Austria have been introduced this summer on the Moscow to Nice direct train which takes a beautiful but slow route from Linz to Innsbruck via Zell am See, following the Salzburg-Tiroler-Bahn. A stop at Zell was introduced a year or two back, but now three more are added including one at diminutive Kirchberg in Tirol, which, with a population of only 5000, now has the distinction of direct trains to both Minsk and Monaco.


Links:

>> Europe by Rail omtale

>> Oversigt over service og køreplaner hos RZD

Links:

>> Europe by Rail commentory

>> Overview of services and time tables with the RZD