Sidste direkte tog mellem København og Berlin - en mindehøjtidelighed
13/12 2015
Last direct train between Copenhagen and Berlin - a memorial
13/12 2015

Denne tavle har i otte år markeret direkte tog mellem København og Berlin. This sign within the Copenhagen Main Station has for eight years indicated direct train to Berlin.


Dette skilt kom op nedenunder ved køreplansskiftet søndag d. 13.12. 2015.


This sign was added below the first on the day of the timetable change Sunday 13.12. 2015.


K16 er et tilbageskridt for togtrafikken…

Af Erik Boel, tidligere landsformand for Europabevægelsen

Søndag den 13. december var vi en lille forfrossen flok, der mødte op på Københavns Hovedbanegård for at markere, at DSB med den nye køreplan K16 begraver den direkte jernbaneforbindelse mellem København og Berlin. Med blomster og fyrfadslys, deltagere klædt i mørkt tøj og med værdig optræden. Ceremoniellet var enkelt: Johan Sebastian Bach Air Suite nr. 3 blev afspillet, der blev holdt et par taler, inden alle gik til sit.

På trods af DSBs flotte og dyre lancering af K16 er den et markant tilbageslag for den internationale togtrafik sydover. Berlin-toget har for mange danskere været en livlinje til den mest dynamiske og spændende storby i det moderne Europa. Til det land der har allerstørst betydning for Danmark politisk, økonomisk, kulturelt og menneskeligt - selv om vi ofte søger at fortrænge det.

Nedlæggelsen af jernbanen til Berlin er et slag i ansigtet på ambitionerne om at opfylde de netop vedtagne COP21-forpligtigelserne. Det anslås, at fly frigiver ca. 200 g CO2 for hver kilometer for hver passager, mens toget kun frigiver mellem 15 og 45 g CO2. Desværre skal toget betale tårnhøje strækningsafgifter, ekstra dyrt over grænserne og betale CO2- og grønne afgifter, på trods af at toget kører på noget nær grøn elektrisk energi fra vindmøller og solcelleparker. De billige flyselskaber betaler næsten intet i afgifter for brændstof og meget få infrastruktur afgifter. Det er politisk skævvridning i transportsektoren, der virkelig vil noget! Til skade for klimaet.

Tog er en sikker og tryg rejseform. En rejseform, der tiltaler mange, især i fremtiden, hvor der uden tvivl bliver lagt mere vægt på kvalitet og komfort, uden at det absolut er køb og smid væk. Sjælen er med i valget af transport.

Glem ikke, at toget er en forfriskende og anderledes rejseform. Og samtidig en meget moderne transport; økologisk bæredygtig, børne- og familievenlig venlig. Der er mulighed for at arbejde under rejsen, men toget er også en ramme for mødet med andre mennesker, der er "atmosfære" - i en tid med i-phones, facebook og stress.

Dem, der bruger toget til udlandet, vil vide, at der er en universel charme ved denne rejseform. Der er især i et nattog ro til at slappe af, nyde en bog, se en film på computeren. Besøge restauranten eller baren om aftenen. En sidste kold øl, før vi tørner ind? Byer ruller forbi i mørket, man bliver lullet i søvn af togets rytme, trods at en samling skiftespor forsøger at vække én.

Det kan virke som om DSB tænker, at togtransport er herlig - hvis bare det ikke var for passagererne. For nogle år siden nedlagde DSB de danske nattog, sidste år kom turen til de sidste internationale nattog og nu overvejes det at nedlægge toget til Ystad med forbindelse videre til Bornholm.

En klog herre bemærkede engang, at næst efter kønsdriften er jernbanedriften den sværeste at styre. Det kan virke som om, at det for DSB i virkeligheden er jernbanen det er sværest at håndtere…

Men heldigvis er der masser af mennesker - ikke mindst i den unge generation - som vil kæmpe for at styrke jernbanetrafikken. Den kamp stopper først den dag den direkte togforbindelse til Berlin er genetableret.


K16 is a setback for train traffic...

By Erik Boel, former national chairman of the European Movement

Sunday, December 13, we were a little frostbitten bunch that arrived at Copenhagen Central Station to mark the DSB with the new timetable K16 bury the direct rail link between Copenhagen and Berlin. With flowers and tea lights, participants dressed in dark clothing and dignified appearance. Ceremonial was simple: Johan Sebastian Bach Air Suite no. 3 was played, which was held a few speeches, before all went to her.

Despite the DSB's beautiful and expensive launch of the K16, it is a significant setback for international trains south. The Berlin-train has for many Danes been a lifeline to the most dynamic and exciting city in modern Europe. For the country that has the most significant influence Denmark political, economic, cultural and human - although we often seek to supplant it.

The closure of the train to Berlin is a blow to the ambition to fulfill the newly adopted COP21 obligations. It is estimated that air releases about 200 g of CO2 per kilometer for each passenger, while the train only releasing between 15 and 45 g of CO2. Unfortunately, the train shall pay infrastructure fees, additional fees across borders and paying CO2 and green taxes, in spite of the train might go on green electric energy from wind turbines and solar power plants. The cheap airlines pay almost nothing in taxes on fuel and very little infrastructure charges. It is political bias in the transport sector that matters! Damaging the climate.

Trains are a safe and reliable sort of travel. A form of travel that appeals to many, especially in the future, which undoubtedly will bring more emphasis on quality and comfort, without absolutely buy and throw away. The soul is in the choice of transport.

Do not forget that the train is a refreshingly different way to travel. And at the same time a very modern transport; ecologically sustainable, child and family friendly. There is the opportunity to work during the trip, but the train is also a framework for meeting other people. There is "atmosphere" - in a time of i-phones, facebook and stress.

Those who use the train abroad will know that there is a universal charm of this form of travel – especially with designated night trains. There is quiet to relax, enjoy a book, and watch a movie on your computer. Visit the restaurant or bar at night. A final cold beer before we bunk in? Cities roll past in the darkness, one gets lulled to sleep by the train's rhythm, despite the switches are trying to awaken you.

It may seem as if DSB thinking that rail transport is glorious - if only it were not for the passengers. A few years ago imposed the DSB, the domestic night trains, last year was the turn of the last international night trains and now being considered to dismantle the train to Ystad (Sweden) with service to the island of Bornholm.

A wise gentleman once observed that next to the sex drive is operating the train the hardest to control. It may seem as if DSB in fact find it most difficult to handle the railway ...

But fortunately there are lots of people - especially in the young generation - who will struggle to strengthen rail traffic. The battle will not stop until the day direct trains to Berlin are restored.Tale af Poul Kattler

Rådet for Bæredygtig Trafik

Vi kunne i går aftes fejre, at COP21 er endt med en aftale. Desværre så er internationale fly og skibe ikke en del af aftalen. CO2 udledninger herfra vil fortsat ikke tælle med i det store regnskab. Det bør FN komme efter om et år ved nye forhandlinger, der heldigvis er sat i kalenderen.

Det skal selvfølgelig være sådan, at fly trafikken ikke bliver favoriseret i forhold til meget mere miljøvenlige alternativer. Som minimum må der være en fair konkurrence. I dag betaler flyene ikke brændstofafgifter og ikke moms. Europæiske tog betaler alle brændstofafgifter, endda når de kører på grøn strøm, og betaler moms i mange lande, fx i Tyskland.

Når DSB og de tyske baner DB i deres officielle udtalelser taler om deres grønne transportprodukter, så stikker det ikke så dybt. Det ser vi, når de lukker godt benyttede internationale tog, som i dag toget fra København til Berlin. Og næste år lukker de resterende nattog og biltransporttog i Tyskland og til og fra Tyskland.

De europæiske baner laver med deres fine ord desværre "greenwash", som er et begreb netop er opfundet om fine ord, der smykkes med grønne gevandter, men som i virkeligheden ikke er så grønne, som de ser ud til. Greenwash... Det ord kommer vi til at høre mange år frem i tiden.

Miljø- og klimafolk ved EU's egne institutioner har for længst peget på, at flytrafikken af hensyn til klimaet skal reduceres drastisk i EU frem til 2030 og skal være CO2 neutral i 2050. Men udviklingen går i dag stik den modsatte vej. Nu må COP21 aftalen i Paris følges op med logiske krav til reduktioner af flytrafikkens forurening og for fair konkurrence mellem fly og tog. Og politikerne må kræve at jernbaneselskaberne lytter til de politiske signaler og faktisk leverer varen ude i den virkelige verden. Kører der ikke tog, er det immervæk svært at være en miljøbevidst rejsende. Togene må tilbage på sporet – mellem hovedstæderne og på langdistancen, både dag og nat!

Tak for jeres fremmøde i dag! Kampen for tog og miljø fortsætter!

Speech by Poul Kattler

Council for Sustainable Traffic

Last night we could celebrate that COP21 has ended with an agreement. Unfortunately, international air- and ship industry are not part of the agreement. CO2 emissions from these sectors will still not count in the large accounts. The UN will in a years’ time from now establish new negotiations about this, fortunately.

It should of course be such that flight traffic is not favored in relation to more environmentally friendly alternatives. As a minimum there must be fair competition. Today the planes do not pay fuel taxes and no VAT. European trains pay all fuel taxes, even when running on green power and pay VAT in many countries, for example in Germany.

When the DSB and the German railways DB in their official statements talk about their green transportation products, it sticks not so deep. We see this when they close well used international trains, as this train from Copenhagen to Berlin. And next year closes the remaining night trains and auto trains in Germany and to and from Germany.

The European railways are hereby performing "greenwash", which is a useful term recently established when fine words are adorned with green robes, but which reality covers what is not as green as it may seem. Greenwash ... The word we're going to hear and use in many years to come.

Environment and climate people at the EU's own institutions have long pointed out that air traffic for the sake of the climate is to be drastically reduced in the EU by 2030 and be CO2 neutral by 2050. But progress is today in the opposite direction. The COP21 agreement in Paris followed has to be followed up with logical demands for reductions of air traffic pollution and fair competition between planes and trains. And politicians must demand that the railway companies are listening to the political signals and actually delivers the goods in the real world. If no train is running, it is after all difficult to be an environmentally conscious traveler. Trains must get back on track - between the capitals and the long distances, both day and night!

Thank you for your attendance today! The struggle for trains and the environment continues!